Advokat Malmö

Advokatbyrå Marie Petersson

~Advokat i Malmö~

Arvsrätt

Advokat-Malmö -Arvsrätt

Arvsrätt

Advokatbyrå Marie Petersson i Malmö är specialiserade inom arvsrätt, testamente, bouppteckning och boutredning. Vi är här för att hjälpa dig navigera genom de juridiska aspekterna av dessa viktiga ärenden. Läs vidare för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan bistå dig i dessa frågor.


Testamente

Ett testamente anger en persons yttersta vilja avseende vad han eller hon vill ska hända med sina tillgångar när personen avlider. Eftersom det är speciella formkrav vid upprättande av ett testamente kan det vara lämpligt att låta en advokat upprätta det. För att undvika eventuella missförstånd och tolkningssvårigheter i ett testamente kan det vara värt att rådgöra med en advokat eller jurist angående utformningen och formuleringarna.


Bouppteckning

När någon avlider ska en bouppteckning upprättas inom tre månader efter dödsfallet, om inte uppskov ges av Skatteverket. En bouppteckning innebär bland annat att den avlidnes tillgångar och skulder ska utredas. I en bouppteckning utreds även vilka som är dödsbodelägare. Har den avlidne efterlämnat ett testamente ska detta tas med i bouppteckningen. Det kan även bli fråga om att ta med andra handlingar, t.ex. tidigare skrivna gåvobrev av den avlidne. Om någon av de legala arvtagarna utelämnas från testamentet finns speciella regler för delgivning och klanderfrist, dvs. att det finns möjlighet att klandra testamentet (överklaga till tingsrätt). Om en bröstarvinge (den avlidnes barn) utesluts från ett testamente finns särskilda regler som reglerar laglott (skydd för bröstarvinge).


När bouppteckningen är upprättad och det inte är aktuellt att klandra testamentet ska ett arvsskifte ske.


Boutredning

Boutredning är en juridisk process som utförs efter en persons död för att fördela den avlidnes tillgångar och egendomar bland arvingarna. Processen syftar till att fastställa och inventera den avlidnes tillgångar, skulder och eventuella testamenten samt att fördela arvet enligt gällande lagstiftning eller enligt den avlidnes sista vilja. Boutredning utförs vanligtvis av en förordnad boutredningsman och kan innefatta värdering av tillgångar, betalning av skulder, fördelning av arvet samt hantering av eventuella tvister mellan arvingar. Boutredning är en viktig del av arvsrättsprocessen och syftar till att säkerställa en rättvis och laglig fördelning av den avlidnes tillgångar enligt gällande lagar och regler.Arvskifte 

Arvskifte är en legal process där ett arv fördelas mellan arvingar enligt gällande lagstiftning eller en persons testamente. Arvskifte sker efter en persons död. Processen innefattar att fördela egendom sedan skulderna har avdragits. Arvskifte kan vara komplicerat och kräva juridisk expertis för att säkerställa att arvet fördelas korrekt enligt den avlidnes sista vilja som uttrycks i ett testamente eller lagens krav och att alla inblandade parter behandlas rättvist. Det kan också innefatta hantering av eventuella tvister som kan uppstå i samband med arvskiftet. 


Kontakta oss idag för att boka en konsultation och få juridisk rådgivning inom arvsrätt, testamente, boutredning, bouppteckning, Arvskifte eller framtidsfullmakt. Vi är här för att hjälpa dig att skydda dina rättigheter och säkerställa att dina önskemål respekteras i dessa viktiga frågor.Telefon: 040-6188660
E-post: info@advokatpetersson.se

Adress: Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmö